ANBI rapport

Op deze pagina vindt u het Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen. Deel 1 betreft de kerkrentmeesters, deel 2 de diaconie, deel 3 bestaat uit een opsomming van te downloaden documenten t.b.v. ANBI status

DEEL 1: KERKRENTMEESTERS

Publicatie ANBI-transparantie met de gegevens van de Hervormde gemeente Rouveen-Staphorst behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Versie  2 juli 2022  

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Hervormde gemeente Rouveen-Staphorst
Telefoonnummer (facultatief): *0522291300
RSIN/Fiscaal nummer:824109132
Nummer Kamer van Koophandel **   Website adres: ***76353885 ­­   www.hervormdrouveenstaphorst.nl
E-mail: *kerkrentmeesters@hervormdrouveenstaphorst.nl
Adres: *Oude Rijksweg 450
Postcode:7954GD
Plaats:ROUVEEN
Postadres:Idem
Postcode:idem
  

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een beschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de gemeente is aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente Rouveen-Staphorst.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Hervormde gemeente Rouveen-Staphorst is geroepen tot eenheid, dienst aan, en de verantwoording van het evangelie in de wereld. Zij komt samen rondom het Woord en de sacramenten van Heilige doop en het Avondmaal. De leden van de gemeente hebben de plicht om elkaar te bewaren bij de bron en enige norm voor de gemeente: het eeuwige Woord van God. De kern van het gemeente-zijn is de relatie die de individuele gelovige heeft met Christus en de gemeenschap met de andere gemeenteleden. Deze relatie komt tot uitdrukking in het verbond. Krachtens dit verbond worden de jonge kinderen van de gemeente gedoopt. Gods belofte, die in de doop betuigd en verzegeld is, roept de (doop)leden van de gemeente op tot een heilig (apart gezet) leven dat gericht is op God en Zijn eer. De Heilige Geest voorziet de leden van de gemeente van de gaven om te dienen in het werk in de gemeente (ambten en vrijwilligers).

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan omvat de volgende hoofdlijnen:

-Prediking van het evangelie in Woord en daad. Bediening van de sacramenten Heilige doop en Heilig Avondmaal.  -Voorzien in geestelijke behoefte van gemeenteleden en daarbuiten door pastoraat en evangelisatie.  -Verzorgen van jeugdwerk.  -Dienst der barmhartigheid, bestrijding van armoede en onrecht in de wereld door voorzien van financiële middelen en helpen waar nodig.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten, kerkelijk werker en kosters verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente. De kerkelijke gemeente bezit ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

DEEL 2: DIACONIE

  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse gemeente te Rouveen
Telefoonnummer0522-291300
RSIN/Fiscaal nummer: Nummer Kamer van Koophandel:813612809   76353885
Website adres:www.hervormdrouveenstaphorst.nl
E-mail:diaconie@hervormdrouveenstaphorst.nl
Adres:Oude Rijksweg 450
Postcode:7954 GD
Plaats:Rouveen
  
  

De Protestantse gemeente te Rouveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Onze gemeente is geroepen tot eenheid, dienst aan en de verkondiging van het evangelie in de wereld. Zij komt samen rondom het Woord en de sacramenten van Heilige Doop en Heilig Avondmaal. De leden van de gemeente hebben de plicht om elkaar te bewaren bij de bron en enige norm voor de gemeente: het eeuwige Woord van God. De kern van het gemeente-zijn is de relatie die de individuele gelovige heeft met Christus en de gemeenschap met de andere gemeenteleden. Deze relatie komt tot uitdrukking in het verbond. Krachtens dit verbond worden de jonge kinderen van de gemeente gedoopt. Gods belofte, die in de doop betuigd en verzegeld is, roept de (doop)leden van de gemeente op tot een heilig (apart gezet) leven dat gericht is op God en Zijn eer. De Heilige Geest voorziet de leden van de gemeente van de gaven om te dienen in het werk in de gemeente (ambten, vrijwilligers). De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Rouveen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 37 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

  • Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.hervormdrouveenstaphorst.nl vindt u het beleidsplan 2020-2024 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  • We nemen deel aan het project; Egyptische gemeente tot bloei i.s.m. de GZB, www.gzb.nl
  • We nemen deel aan een project van de IZB tot ondersteuning van een gemeente in Siddeburen, www.izb.nl
  • We steunen de HGJB met het project; Geef Hoop voor Mozambique, www.diaconaalproject.nl
  • Onze diaconie nam deel aan een project in Roemenië voor de stichting Educare4Life. Hier zijn we met jongeren heen geweest om ook fysieke diakonale hulp te bieden, www.educare4life.nl

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

DEEL 3: DOWNLOADS

Beleidsplan Hervormde gemeente Rouveen Staphorst