Diaconie

Diaconie

In Handelingen 6 lezen we hoe er diakenen aangesteld werden in de gemeente te Jeruzalem. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat we diakenen tegen komen.

“In die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. En dit woord behaagde heel de menigte en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op.” (Handelingen 6:1-6)

De diaconie houdt zich bezig met hulp bieden aan mensen in nood. Dit kan op allerlei manieren gedaan worden, financieel of praktische hulp, zichtbaar en onzichtbaar voor korte en langere duur. De diaconie heeft contacten met professionele instanties, zo maken we het mogelijk dat er hulp geboden kan worden die nodig is.

Christelijke organisaties benaderen de diaconie voor financiële ondersteuning, om elke organisatie financiële hulp te kunnen bieden zijn we geld nodig. Iedere kerkdienst is de 2de collecte voor de diaconie, met dat geld bieden we financiële hulp. Ook uit eigen gemeente komen er verzoeken binnen, meestal komen die via een predikant of wijkouderling. Diaconaat is een taak voor ons allemaal, ga eens op bezoek bij iemand die het hard nodig is.

Taken die worden uitgevoerd door de diaconie zijn onder andere:

  • Verzorgen van de tafel bij een avondmaalsdienst.
  • Ondersteunen en begeleiden van personen en gezinnen.
  • Kerkdiensten voor andersbegaafden.
  • Beheren van landerijen

Diaken zijn afgevaardigd in een aantal organen:

  • Zendingscommissie
  • Jeugdraad
  • Kernteam
  • WMO kerken
  • Diaconaal Platform

Diakenen Wijk 1

Henk Bisschop

06 28948025

Email

Floris Stout (penningmeester)

06-21530796

Email

Erwin Krol

06-23970853 Email

Harmen Kooiker

06-40374688

Email

Diakenen Wijk 2

Henk Mussche (secretaris)

06-12636012

Email

Roelof de Weerd

06-46334708

Email

Henk Compagner (voorzitter)

06-57246030

Email

Karlo Veijer (jeugdiaken)

06-25163428

Email

Algemeen emailadres: diaconie@hervormdrouveenstaphorst.nl

Giften kunnen overgemaakt worden op het IBAN rekeningnummer: NL 46 RABO 0356 5021 63  graag bij uw gift vermelden waarvoor deze bestemd mag worden bv. algemeen werk. Alvast bedankt namens de diaconie.

Voor wat betreft uw giften maken we u bekend dat we als diaconie beschikken over een ANBI-status:
ANBI status 2019
ANBI status 2020
Verkort jaaroverzicht 2019