Privacyverklaring Vakantie Bijbelweek

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Vakantie Bijbelweek en privacy

Het Vakantie Bijbelweek team is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Via deze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren voor de Vakantie Bijbelweek. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • IP-adres
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft in correspondentie en telefonisch

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vbw@hervormdrouveenstaphorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post over de Vakantie Bijbelweek.
 • Om uw gegevens voor deelname aan de Vakantie Bijbelweek te verwerken, zodat we een planning kunnen opstellen en rekening kunnen houden met uw voorkeuren.
 • Om u te kunnen bereiken bij wijzigingen en uw eventuele vragen te beantwoorden via e-mail of telefonisch.
 • Om onze website te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het printen van het medewerkers draaiboek.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Vakantie Bijbelweek team en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vbw@hervormdrouveenstaphorst.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Vakantie Bijbelweek team neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vbw@hervormdrouveenstaphorst.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2019.